Деканат факультету

EUROPEAN CREDIT

TRANSFER SYSTEM

(ECTS)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ФАКУЛЬТЕТУ

КОНСАЛТИНГУ

і МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

А.Загальний опис факультету «Консалтинг і міжнародний бізнес».

На факультеті «Консалтинг і міжнародний бізнес» ведеться підготовка за чотирма спеціальностями:

1. Спеціальність  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

2. Спеціальність  292 «Міжнародні економічні відносини».

3. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування » освітня програма  «Облік і аудит».

4. Спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма  «Управління фінансово-економічною безпекою»

 

Спеціальність  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Випускники спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:

 • здатність до аналізу, узагальнення та виокремлення закономірностей, тенденцій та характерних рис світового розвитку, а також історичних, геополітичних, культурно-цивілізаційних, суспільно-економічних, політико-правових, етнодемографічних і природно кліматичних особливостей розвитку країн і регіонів світу;
 • здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг внутрішніх та зовнішніх факторів міжнародних відносин України з іншими державами, основних тенденцій та закономірностей розвитку сучасної світової політики в контексті міжнародних відносин, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища з врахуванням пріоритетів української зовнішньої політики;
 • здатність застосовувати базові знання теорії та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин, стану і розвитку світової економіки, глобальних проблем та економічної політики окремих груп країн, особливостей процесів сучасної економічної глобалізації та транс націоналізації, ринкових умов, галузевої структури та головних суб’єктів світової економіки;
 • здатність до реалізації процесів пошуку, передачі та аналізу інформації, підбору та використання аналітичного інструментарію в формуванні політичного рішення для імплементації зовнішньополітичної стратегії, в усіх сферах міжнародних відносин, глобальної та регіональної комунікації;
 • здатність до застосування теоретичних основ та практичних навичок у забезпеченні національної безпеки та формуванні безпекової компоненти  міжнародних відносин;
 • здатність володіти принципами та формами дипломатичної комунікації, особливостями дипломатичного протоколу та етикету, протокольних заходів, процедур, документів, знаннями та навичками раціональної організації дипломатичної та консульської діяльності закордонних дипломатичних представництв, виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових відносин;
 • здатність обґрунтовувати доцільність застосування дипломатичних методів вирішення проблем, завдань, конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

Випускник спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  може обіймати посаду дипломатичного представника; консультанта, радника, експерта із суспільно-політичних питань; аналітика міжнародної сфери; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; політичного оглядача; перекладача та референта прес-служб зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ.

 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Випускники спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» отримують диплом економіста-міжнародника та можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва та міжнародних економічних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

У ході підготовки студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  набувають таких компетентностей:

 • здатність виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
 • володіти підходами у сучасній практиці організації дипломатичної роботи та взаємодії зі своїми колегами з міжнародного економічного простору в процесі зовнішньоекономічної діяльності,
 • професійно вирішувати завдання міжнародної конкуренції;
 • здійснювати просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств, розробляти та успішно реалізовувати міжнародні стратегії підприємств;
 • проводити комплексний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг основних конкурентів на ринку, моделювати ринкові ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів;
 • здійснювати  та розвивати комунікації з зарубіжними партнерами, поточну взаємодію і спільне опрацювання прийнятих рішень та ініціатив з розвитку співпраці:проведення ділових переговорів, прийомів офіційних делегацій, робочих груп, комітетів та ін.;
 • обґрунтовувати  пошук бізнес-партнерів та формувати  інформаційну базу про бізнес-середовище із застосовуванням глобальних інформаційних мереж та сучасних інформаційно-комунікаційних систем і технологій;
 • проводити аналітичну підтримку формування стратегії розвитку міжнародного бізнесу компанії, підготовку аналітичних оглядів, довідок, презентаційних матеріалів;
 • застосовувати знання, досвід і професійно спілкуватися іноземною мовою. 

Випускник спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  може обіймати посаду експерта, консультанта із зовнішньоекономічних питань; економіста з міжнародної торгівлі; менеджера з експорту; оглядача, економічного радника, брокера з купівлі-продажу товарів; дипломатичного представника; перекладача.

 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування»

освітня програма  «Облік і аудит»

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть здійснювати професійну діяльність в сфері організації обліково-економічної та контрольно-ревізійної діяльності на підприємствах різних форм власності та різних галузей народного господарства; бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності; контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України; корегування обсягів податкових платежів підприємства  набувають компетенції з організації обліково-економічних та контрольно-ревізійних процесів на підприємствах різних форм власності, різних галузей народного господарства; з підготовки та перевірки фінансової звітності; з проведення бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності; контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України; з корегування обсягів податкових платежів підприємства.

У ході підготовки студенти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» набувають таких компетентностей:

 • здатність організовувати бухгалтерський облік та налагоджувати контрольно-аналітичні процеси, орієнтовані на інформаційне забезпечення управлінських рішень;
 • здатність калькулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної інформації про виробничу діяльність в системі управління витратами підприємства;
 • здатність здійснювати облікове відображення зовнішньоекономічних операцій підприємств-резидентів та формувати інформаційні пакети для залучення іноземних інвестицій та кредитів в іноземній валюті; здатності формувати облікову політику та складати фінансову звітність підприємства за міжнародними стандартами;
 • здатність використовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для рішення практичних задач у галузі професійної діяльності;
 • здатність інтерпретувати представлену у фінансовій звітності інформацію в процесі обґрунтування рішень щодо оперативного та стратегічного управління суб’єктами господарювання різних форм власності та видів діяльності.
 • володіння методикою господарського аналізу діяльності підприємств та їх підрозділів.
 • усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
 • здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність підприємств різних форм власності, та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень
 • розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання.

Випускники можуть працювати економістом, бухгалтером-аналітиком, ревізором, інспектором податкових й фінансових установ, аудитором, займати посади керівників відповідних служб на підприємствах, здійснювати ефективне управління на будь-якому рівні державного устрою. Крім того, перед ними відкривається широкий спектр можливостей роботи в різних підрозділах банківських, фінансово-кредитних установ, а також на активно зростаючому ринку підприємств, які займаються оцінюванням рухомого та нерухомого майна, і в майбутньому сприятимуть розвитку економіки України  та багатьох країн світу.

Навчальні плани та зміст професійно орієнтованих дисциплін за освітньою програмою «Облік і аудит» розроблено у відповідності до вимог  Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів   (International Education Standard) та у тісній співпраці з Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

Формуванню високоякісного фахівця, компетентного вирішувати різноманітні проблеми сучасності, сприяє широкий вибір майнерів, маг-майнерів підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

освітня програма  «Управління фінансово-економічною безпекою»

Освітня програма  «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» логічно доповнює та розвиває напрямок підготовки високоякісних фахівців консалтингового  профілю на факультеті. Програма готує професіоналів, здатних виконувати проектно-економічну, інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську та експертно-консультаційну діяльність з питань управління фінансово-економічною безпекою в органах державної влади, комерційних та недержавних структурах, підрозділах з корпоративної та економічної безпеки, соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, фінансових та банківських установ, організацій, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання за освітньою програмою  «Управління фінансово-економічною безпекою»: 

 • розробляти концепцію управління фінансово-економічною безпекою організації;
 • проектувати систему фінансово-економічної безпеки організації;
 • розробляти стратегічні плани та програми забезпечення безпеки розвитку;
 • виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення фінансово-економічної безпеки організації;
 • формувати мотиваційні механізми управління фінансово-економічною безпекою та попереджувати конфліктні ситуації;
 • здійснювати аудит та контроль за безпекою діяльності організації;
 • застосовувати набуті знання в сфері корпоративної безпеки організації.

Випускник програми «Управління фінансово-економічною  безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» може обіймати посаду керівника, професіонала із питань фінансово-економічної безпеки; аналітика із питань фінансово-економічної безпеки; професіонала із питань соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій; радника, консультанта (оглядача) з економічних питань; відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи).

Тісна співпраця кафедр факультету з організаціями різних сфер діяльності та форм власності сприяє не тільки проходженню практики студентами, а й, в майбутньому, їх працевлаштуванню.

Зараз на факультеті навчаються студенти з різних країн світу, а саме з  Азербайджану, Вірменії, В’єтнаму, Китаю, Конго, Молдови, Танзанії, Тунісу,  Туркменістану, та ін.

У студентів і викладачів факультету є можливість проходити тренінги за програмою СІРА – сертифікований міжнародний професійний бухгалтер – за рівнями САР та СІРА та отримати відповідний сертифікат. Це програма навчання, іспитів та сертифікації професійних бухгалтерів за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), яка визнається у країнах Європи.

Також студенти знайомляться  з найбільш поширеними пакетами прикладних програм з комплексної автоматизації діяльності підприємства. Це дає можливість під час навчання отримати сертифікати професійних користувачів програмних продуктів «1С-Бухгалтерія» та «Парус».

Історія створення та розвитку факультету розпочинається з моменту початку підготовки фахівців ще в Харківському комерційному училищі, як першого спеціального навчального закладу для підготовки фахівців господарського профілю. Відмінною рисою, при вивчанні дисциплін бухгалтерської спрямованості, вже в ті часи, було гармонійне поєднання теоретичних курсів з облікових напрямків та основ законодавства з практичною роботою. Підготовка фахівців-обліковців з вищою освітою проводилась у вузі завжди, а у 1966-му році вона була виділена в окрему спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», а у 1970-му році, було створено й відповідний факультет. Така багаторічна історія дозволила сформувати неоціненний досвід, закласти традиції в підготовці, створити основу для формування наукових шкіл, і створює умови для зростання та нарощування сучасної значимості та можливості розвитку факультету.

Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу очолює декан – кандидат економічних наук, професор Азаренков Григорій Федорович.

Контактна інформація:

Адреса: 61001, Україна, м.Харків, пр.Науки 9а,

Тел./факс: (0572)702-18-30

E-mail: grygorii.azarenkov@hneu.net

1. Координатор ECTS від факультету

Координатор ECTS від факультету Тирінов Андрій Вікторович – к.е.н., доц., заступник декана факультету консалтингу і міжнародного бізнесу

Контактна інформація:

Адреса: 61001, Україна, м.Харків, пр.Науки 9а, головний корпус, каб. 210

Тел./факс: (0572)702-18-30            

E-mail: a-v-t@ukr.net

2. Стислий опис структури й організації факультету

До організаційної структури факультету входить деканат факультету консалтингу і міжнародного бізнесу, який виконує управлінські функції з планування, організації, координації і контролю навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи. На факультеті; 6 кафедр, 4 з яких є профілюючі:

 • Бухгалтерського обліку
 • Міжнародного бізнесу та економічного аналізу
 • Контролю і аудиту
 • Економіки та оцінки майна підприємств

та 2 – функціональні;

 • Вищої математики та економіко-математичних методів
 • Філософії і політології

Два гуртожитки - №5 «П’ятірочка», №2 «Полюс», один з яких розташовано безпосередньо біля університету. У гуртожитках є оснащені спортивні зали для проведення секційних занять .

На факультеті систематично проводяться різного роду, підвищення кваліфікації та стажування викладачів всіх кафедр в провідних установах, організаціях, на підприємствах, а також в провідних наукових і науково-дослідних центрах. Все це дозволяє використовувати сучасні та прогресивні розробки, методики, інші досягнення в навчальному процесі, через впровадження сучасних методів навчання, а також корегувати навчальний процес з оперативним урахуванням потреб ринку і економіки.

Серед викладачів факультету є: заслужені економісти України, відмінники освіти України, директори аудиторських фірм, сертифіковані аудитори, сертифіковані бухгалтери-практики за програмою САР (СІРА),  сертифіковані оцінювачі, сертифіковані судово-економічні  експерти.

Таким чином, знання, отримані студентом факультету є актуальними, а випускники стають висококваліфікованими фахівцями, затребуваними на ринку.

На факультеті значна увага приділяється виконанню наукових робіт, як за рахунок коштів державного бюджету, так і на умовах госпрозрахункових зв’язків, основними напрямками є: «Розробка пропозицій щодо вдосконалення управління витратами підприємства», “Оцінка фінансового стану підприємства”; «Розробка стратегії розвитку експертно–консалтингової фірми»; «Розробка методичних рекомендацій з обліку та оцінки майна підприємства в умовах формування ринкової економіки», «Удосконалення системи стратегічного управління розвитком підприємства»; “Розробка ефективної системи оплати праці”; «Розробка облікової політики, графіку документообігу та положення про відділ бухгалтерського обліку і посадових інструкцій працівників бухгалтерії»; «Розробка концепції внутрішньо економічного контролю», "Механізми та інструменти міжнародного бізнесу", "Аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства".

Науковому напрямку в роботі факультету приділяється значна увага, окрім розробки актуальних проблем наукової тематики, декілька кандидатів наук зараз працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктор наук; кафедрами факультету ведеться підготовка докторів філософії за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 291 «Міжнародні економічні відносини», крім того, талановиті студенти залучаються до участі у конференціях, семінарах, олімпіадах  і конкурсах наукових робіт.

Для підвищення ефективності роботи аспірантури на кафедрах факультету організовано наукові семінари, де аспіранти та здобувачі доповідають результати своїх наукових досліджень та проходять попередній захист дисертації. Робота таких семінарів дозволяє якісно проводити попередню експертизу наукових робіт із залученням провідних науковців нашого університету. Керівництво аспірантами доручається професорам та доцентам, які активно проводять наукові дослідження. Все це активно сприяє якісному зростанню рівня підготовки викладацького складу, відповідно, з позитивною динамікою відображається на навчальному процесі і сприяє розвитку факультету, а також відповідає вимогам якості підготовки фахівців.

3. Стислий опис умов навчання

Навчальний процес повністю технічно забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за дисциплінами професійного циклу, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій, моделювання роботи бухгалтерських, аналітичних  служб, у тому числі в умовах використання міжнародних стандартів, а також контролюючих суб’єктів, тощо. Створено відповідні умови для якісного проведення навчального процесу, забезпечено функціонування навчально-лабораторної бази, через створення методичних кабінетів, навчальних комплексів – віртуальних підприємств, лабораторій, а саме навчальної тренінгової лабораторії «Навчальна бухгалтерія» на базі інформаційної системи «1-С Бухгалтерія» версія 8.0, та лабораторії «Технології обробки аналітичних даних».

Дисципліни професійного циклу повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань, активно використовується модель «віртуальне підприємство», а також проводиться моделювання виробничих процесів, ситуацій, моделювання роботи відповідних  служб, контролюючих суб’єктів, тощо.

Для студентів та викладачів факультету створено читальну залу в бібліотечному корпусі, з можливістю використання електронної бази даних як у внутрішній мережі, так і в мережі Internet.

З метою підвищення якості самостійної роботи студентів кожна кафедра факультету має персональні навчальні системи (ПНС) за всіма дисциплінами, які представлені в навчальному плані та на сайті дистанційного навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Крім того, кафедрами укладено договори про співробітництво з підприємствами та профільними установами, в межах Харківського регіону і України. Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів.

4. Опис основних методів викладання і навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисциплін використовуються такі технології навчання, як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейси, презентації, рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводження навчального процесу, вивчення матеріалу з використанням мультимедійних технологій, тощо.

Викладання дисциплін на факультеті ведеться українською, англійською та російською (для іноземних студентів) мовами. Крім того за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» сформовані  групи, де частина дисциплін навчального плану  викладаються  англійською мовою.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи освітньою програмою), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Об’єктом поточного контролю підготовки бакалаврів та магістрів є:

а) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (оцінці підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання та захисту лабораторних робіт, експрес-контролю тощо.)

б) виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підлягають оцінці проведення економічних, технічних розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів встановлених обсягів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо);

в) виконання завдань для самостійного опрацювання (підлягають оцінці самостійне виконання науково-дослідних завдань; самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань);

г) виконання модульних завдань (оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля).

д) перевірка теоретичних знань;

е) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань здійснюється через оцінювання: підготовлених звітів з відповідних тем дисципліни або написаних есе згідно з тематичним планом; виконаної письмової контрольної роботи за тестами (за наявності усіх тестових завдань) або за білетами, затвердженими кафедрою.

Оцінювання рівня набутих компетентностей здійснюється за результатами виконання та захисту завдань, передбачених технологічною картою. Підсумковий контроль знань студентів на факультеті проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань тощо. Завдання в білетах мають три рівня : стереотипні, діагностичні, евристичні.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни, деталізуються у технологічній карті і доводяться до студентів на початку семестру.

5891