Кафедра контролю і аудиту

Кафедра контролю і аудиту

Завідуючий кафедрою – Дікань Лариса Василівна, кандидат економічних наук, професор.Нагороджена Золотим знаком ХНЕУ (2005р., 2011р.), медаллю МОН України «За наукові досягнення» (2009р.), медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.».Є автором понад 200 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 10 монографій, 27 учбових посібників та підручників, з них 13 – з грифом МОН України.Під керівництвом Л.В. Дікань підготовлено 20 кандидатів економічних наук.

Кафедра контролю і аудиту є випускаючою з підготовки фахівців за напрямом «Облік і аудит» спеціалізацією «Контроль і ревізія». Якісна підготовка фахівців здійснюється у межах таких освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» (денна форма навчання), «спеціаліст» (заочна форма навчання). Державна атестація бакалаврів і спеціалістів проводиться шляхом оцінки бакалаврських дипломних робіт і державних іспитів.

Якісна підготовка магістрів відбувається в межах наступних магістерських програм: «Державний фінансовий контроль», «Аудит виробничої діяльності», «Судово-економічна експертиза». Державна атестація магістрів проводиться шляхом оцінки магістерських дипломних робіт, які містять наукові і практичні доробки студентів з досліджуваного питання.

У відповідності до навчального плану студенти проходять практику в ДФІ Харківської області, податкових органах, органах Державного казначейства України, Пенсійного фонду України, банківських установах, аудиторських фірмах, науково-дослідних інститутах судових експертиз тощо, з якими кафедра тісно співпрацює.

Підготовка бакалаврів і магістрів ґрунтується на вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, що відображають специфіку кафедри, а саме: «Аудит», «Аудит виробничої діяльності», «Внутрішній аудит», «Податковий аудит», «Державний аудит», «Контроль і ревізія», «Контроль і ревізія фінансових операцій», «Контроль і аудит в бюджетних та фінансово-кредитних установах», «Контроль в бюджетних установах», «Контроль розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами», «Фінансово-господарський контроль», «Внутрішньофірмові стандарти якості аудиту», «Судово-економічна експертиза», «Захист інтелектуальної власності», «Компютерний аудит». Кожна з зазначених навчальних дисциплін забезпечена повним інтерактивним комплексом навчально-методичного забезпечення дисципліни, що відповідає вимогам світових стандартів.

Особливістю підготовки фахівців на кафедрі є орієнтація на індивідуальну навчально-дослідну та практичну роботу, яка здійснюється за допомогою новітніх технологій навчання. Так, кафедрою контролю і аудиту розроблено інноваційну форму навчання – наскрізне (семестрове) індивідуальне навчально-дослідницьке завдання, що виконується на основі електронної документації віртуальних підприємств та установ, максимально наближених до реальних. На кафедрі працює інформаційно-пошукова система «Законодавство України», створено електрону бібліотеку, завдяки чому студенти мають змогу отримувати повне методичне забезпечення з кожної окремої дисципліни в електронному вигляді, що в остаточному сприятиме значній економії часу студентів та підвищенню ефективності самостійної роботи. З метою підвищення якості освіти кафедрою створено та впроваджено 25 персональних навчальних систем, що сприяє прискоренню доступу до електронних матеріалів дисциплін, підвищенню якості матеріалів дисциплін. При цьому використовуються різні види подання лекційного матеріалу, практичних завдань тощо.

Ефективну організацію науково-методичного і навчального процесу забезпечують 12 висококваліфікованих викладачів кафедри, з яких 2 професори, 8 мають вчене звання та вчений ступінь. За 22 роки існування кафедрою підготовлено 22 кандидатів наук. Викладачі кафедри ведуть постійні наукові дослідження, які знаходять свої втілення в широкому спектрі опублікованих навчальних та наукових видань. Такий науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати підготовку фахівців із знаннями, достатніми для успішної праці в державних контролюючих органах, аудиторських фірмах, на підприємствах як в Україні, так і за її межами.

Наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні держбюджетних та господарсько-договірних тем. Пріоритетним напрямком наукових досліджень на кафедрі є вирішення проблем підвищення ефективності фінансового контролю в сучасних умовах.

Активну участь у наукових дослідженнях кафедри беруть студенти. Результати наукових досліджень студентів знаходять відображення в статтях і тезах, які публікуються в науковому журналі ХНЕУ «Управління розвитком». Кафедрою проводяться етапи Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит", Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Регіонального конкурсу «Аудитор», науково-практичні конференції присвячені актуальним проблемам контролю і аудиту. За результатами таких конференцій учасники отримують почесні нагороди.

4529